September 16, 2009

header_thiruman

srI:

shrI padmAvati samEda shrI shrInivAsa parabrmhaNE namaH:

Sri U Ve Thirumalai Nallaan Chakravartthi Abhinava Desika

Utthamoor vIrarAghavaarya MahAdEsikan

seperator

uttamur_swami

adbhutham-yasya-vikrAntham vEda-vIthi-viSOdanE |
aparam-nigamAnthAryam prapadyE vIrarAghavam ||

rangarAmAnujOttunga dayApAtram guNOjvalam |
SrI VeerarAghavAcAryam vandE abhinava dESikam ||

Advertisements